Menu Close

Vabilo na zbor članov

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi 17. člena Temeljnega
akta društva ter sklepov 6. seje IO

VABI NA ZBOR ČLANOV,
ki bo v petek, 22. 4. 2022, ob 12.30 uri
v restavraciji hotela Dolenjc, Na Brezovici 50, Novo mesto

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje redne zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
a) verifikacijske komisije
b) zapisnikarja in dveh overovateljev
4. Ugotovitev sklepčnosti zbora članov
5. Obravnava in sprejem poročila za leto 2021
6. Poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja v letu 2021
7. Obravnava in sprejem načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2022
8. Določitev članarine
9. Predlogi in pobude članic in članov
Veseli bomo vaše udeležbe.