Menu Close

Povezave

 ZAKONI – vir spletna stran MOP ->

 

 

ZBIRKA TEHNIČNIH PREDPISOV S PODROČJA GRADITVE

 

PRAVILNIKA S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI

ARHIV PREDPISOV

Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 18/84)

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90)

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84)

Zakon o stavbnih zemljiščih

(Uradni list RS, št. 44/97)

Zakon o katastru komunalnih naprav

(Uradni list RS, št. 26/74)

Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in  srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki

(Uradni list RS, št. 20/03)

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

(Uradni list RS, št. 117/04)

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

(Uradni list RS, št. 117/04)

Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 54/03)

Popravek Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 133/04)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 127/04)

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka

(Uradni list RS, št. 75/05)
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(Uradni list RS, št. 74/05)
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 86/04)

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 17/04)

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 68/05)

Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov

(Uradni list RS, št. 123/03)

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih

(Uradni list RS, št. 13/04)

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov

(Uradni list RS, št. 34/04)

Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih

(Uradni list RS, št: 107/04)