Menu Close

Železniška proga Pragersko-Hodoš

OGLED GRADBIŠČ NA ŽELEZNIŠKI PROGI PRAGERSKO – HODOŠ

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto je, 24. oktobra 2014, organiziralo ogled dveh zahtevnih gradbišč, izvennivojskih križanj železnice in ceste, na železniški progi Pragersko – Hodoš in sicer Podvoz Jablane ter Nadvoz Zgornja Hajdina.
Na obeh gradbiščih je izvajalec del CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest d.d. Novo mesto. Predstavnika izvajalca del in hkrati člana našega društva Danilo Malnar, udig in Matej Jarm, udig sta pridobila dovoljenje za ogled gradbišč ter poskrbela za strokovno predstavitev projektov.

Najprej smo si ogledali gradnjo armiranobetonskega podvoza lokalne ceste Jablane. Matej Jarm nam je podrobneje predstavil tehnologijo gradnje podvoza za predvideno dvotirno železnico, ki je, zaradi konstantne visoke podtalnice in aktivnega železniškega prometa, zelo zahtevna. To dokazuje nekaj priloženih fotografij.
Projekt in tehnologijo gradnje nadvoza nad železniško progo v Zgornji Hajdini nam je predstavil odgovorni projektant tega objekta, zaposlen pri Ponting inženirski biro d.o.o. Maribor, Rok Mlakar, udig. Potek in zahtevnost gradnje nam je predstavil predstavnik izvajalca del Matej Jarm.
Železniški nadvoz Zgornja Hajdina je prednapeta armiranobetonska konstrukcija, dolžine 160 m. Tehnologija gradnje je postopno narivanje. Maksimalni razpon med podporniki je 40 m. Podporniki so temeljeni na armiranobetoskih pilotih. Med gradnjo nemoteno poteka železniški promet. Odgovorni projektant Rok Mlakar nam je v restavraciji Pan Kidričevo, s pomočjo projektorja, dodatno predstavil nekaj podrobnosti o projektiranju in izvedbi tega projekta. Predstavil nam je tudi projekt Puhovega mostu, zgrajenega na ptujskem jezeru, ki smo si ga ogledali pozneje.

Predstavnik DRI upravljanje investicij, d.o.o. Marko Movrin, udig nam je v nadaljevanju predstavil celoten projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah,« katerega sestavni del sta tudi podvoz Jablane in nadvoz Zgornja Hajdina.
Železniški odsek Pragersko–Ormož–Hodoš–državna meja predstavlja pomemben odsek V. evropskega železniškega koridorja, ki povezuje Lyon–Trst–Divača/Koper– Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja. Osnovni namen projekta je povečati zmogljivost proge, omogočiti električno vleko, izboljšati kakovost storitev, zmanjšati vplive na okolje in povečati varnost železniškega in cestnega prometa. Investitor celotnega projekta je Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Trenutno je največji infrastrukturni projekt v Republiki Sloveniji, ki se sofinancira z evropskimi sredstvi. Njegova skupna vrednost je ocenjena na 465,5 milijona evrov, od tega bo 231,1 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.
Cilji tega projekta so: izboljšati hitrost, prepustnost, osno obremenitev; povečati prometno varnost, narediti bolj dostopen, kakovosten in prijazen potniški promet ter ne nazadnje, zmanjšati onesnaževanje okolja.
Projekt obsega:
– elektrifikacijo 109 km obstoječe železniške proge Pragersko– Hodoš–državna meja, povečanje hitrosti in zmogljivosti proge; zagotovitev osne obremenitve na kategorijo D4,
– rekonstrukcijo proge pred Ormožem (dolžina odseka približno 3 km),
– modernizacijo nivojskih prehodov (32 ukinitev, 27 prehodov zavarovanih z avtomatskimi zapornicami),
– gradnjo 19 novih izvennivojskih prehodov,
– gradnjo 41 km povezovalnih poti ter
– gradnja postajališč Cirkovce in Grlava).
Projekt je okoljsko naravnan in bo prispeval k preusmeritvi tovornega prometa iz cest na železnice.
Ekskurzijo smo zaključili z ogledom Puhovega mostu in vodenim ogledom ptujskega gradu. Nekaj zanimivih dogodkov, tega prijetnega jesenskega petka, smo tudi fotodokumentirali.

Jože Preskar, udig
predsednik DGIT NM