Menu Close

Vabilo na zbor članov

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi  17. člena Temeljnega akta društva ter sklepov 10. seje IO

 VABI NA ZBOR ČLANOV,

 ki bo v petek, 21. 4. 2023, ob 12.30 uri

v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu.

  

DNEVNI RED:

 Otvoritev seje redne zbora članov

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
  3. verifikacijske komisije
  4. zapisnikarja in dveh overovateljev
  5. Ugotovitev sklepčnosti zbora članov
  6. Obravnava in sprejem poročila za leto 2022
  7. Poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja v letu 2022
  8. Obravnava in sprejem načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2023
  9. Določitev članarine
  10. Predlogi in pobude članic in članov

Veseli bomo vaše udeležbe.

Gradivo za 5., 6. in 7. točko dnevnega reda je objavjeno tukaj.