Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino

Na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 15. seje IO z dne, 2. 2. 2016, Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 10. 3. 2016, v konferenčni dvorani družbe Fibran Nord d.o.o., v Sodražici s pričetkom ob 13.00 uri

z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev seje redne letne skupščine
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Izvolitev delovnih teles skupščine: verifikacijske komisije in zapisnikarja in dveh overovateljev
  4. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
  5. Obravnava in sprejem poročil o delovanju društva v letu 2015: Poročilo o delu in finančno poročilo DGIT NM za leto 2015 in Poročilo nadzornega odbora
  6. Obravnava in sprejem načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2016
  7. Obravnava predlogov za izvolitev organov društva za obdobje 2016 do 2020
  8. Volitve organov društva za obdobje 4. let
  9. Obravnava programa dela društva za štiriletno obdobje
  10. Predlogi in pobude članic in članov

Veseli bomo vaše udeležbe in vaših predlogov ter pobud.

Gradivo za 5., 6.in 7. točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani društva: https://www.dgitnm.si/zapisniki/

Jože Preskar, predsednik

Priloge: Kandidatna lista 2016-2020, ostale priloge: https://www.dgitnm.si/zapisniki/