Menu Close

Graditev po novi zakonodaji

 OTOČEC 13. 4. 2018

Tudi letos smo v Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto organizirali seminar z aktualno vsebino in naslovom GRADITEV PO NOVI ZAKONODAJI, ki je potekal 13. 4. 2018, v hotelu Šport na Otočcu, pod pokroviteljstvom župana MO Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija in drugih sponzorjev ter podpornikov objavljenih na naši spletni strani.

Graditev objektov je za človeka in  za družbo zelo privlačna, saj zagotavlja eksistenco in razvoj. Je pa hkrati zelo zahtevna, ker okolju lahko povzroča neslutene negativne učinke.

Tega se vse bolj zavedamo tudi udeleženci pri graditvi objektov. Seminarja se je udeležilo preko 90 udeležencev. Na podlagi analize anketnih vprašalnikov z lestvico ocen  od 1 do 5, izpolnjenih in oddanih je bilo 54, znaša za  organizacijo, izbor in predstavitev tem povprečna ocena 4,68.

Razvoj in graditev morata potekati uravnoteženo, skladno z zmogljivostmi narave, zato je v Republiki Sloveniji in v EU sprejetih mnogo mednarodnih konvencij, zakonov in predpisov, ki bi jih morali dosledno spoštovati, da se izognemo nepotrebnim negativnim posledicam.

Okolje in prostor sta poleg naravnih učinkov v veliki meri oblikovana kot posledica ravnanj ljudi. Zakon o varstvu okolja  (ZVO-1) dovolj razumljivo definira okolje , ko pravi, da je okolje tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.  Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) pa določa, da poseg v prostor pomeni izvedbo del za gradnjo objektov  ter druga dela, ki  posegajo v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminjajo podobo ali rabo prostora.

Vsakdo izmed nas zagotovo s svojimi ravnanji posega v okolje in prostor ter ga sooblikuje. Vedno bolj se moramo zavedati, da z neprimernimi in nepremišljenimi  posegi škodujemo naravi in sebi.  Posledice so lahko naravne katastrofe, kot so poplave, plazovi, požari, itd, ki nas znova in znova opozarjajo na razumno ravnanje z naravo. Zelo pomembno in vplivno področje za okolje in prostor je graditev vseh vrst objektov.

Kaj pomeni graditev in kaj gradnja? Gradbeni zakon opredeljuje graditev kot projektiranje, dovoljevanje in gradnjo. Gradnja pa pomeni izvedbo gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti. Pri graditvi objektov, je treba poznati širok spekter zakonodaje in predpisov.

Državni zbor RS je novembra 2017 sprejel tri nove zakone, ki so tesno povezani z graditvijo objektov.  Vsi trije zakoni veljajo od 17.11. 2017, uporabljati pa jih bomo morali od 1. 6. 2018 dalje. Na seminarju so bili vsi trije predstavljeni.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki nadomešča dva zakona Zakon o urejanju prostora (ZUrep-1) ter Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), je predstavila mag. Jelka Hudoklin. Gradbeni Zakon (GZ), ki nadomešča Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) z vsemi spremembami in dopolnitvami je predstavil Jože Preskar.  Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je predstavila mag. Sabina Jereb.  Po končani predstavitvi so predavatelji odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Vsebine omenjenih novih zakonov se prepletajo z vsebinami drugih zakonov in podzakonskih predpisov, ki določajo pogoje za posege v prostor. Teh je veliko, zato omenjam samo nekatere, na primer: Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave ZON), Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD),  Zakon o vodah ( ZV), Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), itd. Pri vseh postopkih nas obvezno spremlja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) kot procesni zakon.

V Novem mestu poteka zelo zahtevna prenova glavnega trga, kar sta nam predstavila dr. Tomaž Slak z vidika načrtovalcev in investitorja, Danilo Malnar pa tehnološki del izvedbe z vidika izvajalcev. Seminar je povezovala tajnica društva Marjeta Somrak.

Sporočilo seminarja je dokaj jasno. Graditev objektov je zelo pomemben a tudi zapleten in zahteven proces, ki vključuje prostorske načrtovalce, investitorje, projektante, nosilce urejanja prostora (mnenjedajalce), upravne organe, izvajalce,  nadzornike, inšpekcije in uporabnike objektov.

Zakonodaja ni namenjena omejevanju, kot si nekateri napačno razlagajo, ampak nas obvezuje in usmerja, da v vseh fazah graditve objektov delujemo strokovno. Varovati moramo naravo in zagotavljati varnost ter stabilnost objektov, zato jo moramo zelo dobro poznati in jo tudi izvajati. Če bo k temu vsaj delno prispeval naš seminar, bo njegov namen dosežen.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij.

Fotogalerija seminarja:

Jože Preskar, predsednik DGIT NM

Prosojnice predavateljev:

Projekt  prenove Glavnega trga

Predstavitev Novo mesto, Glavni trg

Predstavitev ZAID

Predstavitev GZ

Predstavitev Zurep